کوش آداسی و راهنمای سفر به گوشه ای از بهشت

همه چیز در مورد بندر شگفت انگیز کوش آداسی

کوش آداســی بــا دیدنی هــای تاریخــی، ســواحل زیبــا و جنگل هــای کاج کنــاره ی دریــا، بــرای خــود ترک هــا هــم، شــهری ییلاقــی و تفریحــی بــه حســاب می آیــد. تابســتان های گــرم و آفتابــی و زمســتان های معتــدل و بارانــی، باعــث شــده ســفر بــه کوش آداســی، هــر موقــع ســال، جذابیت هــای خــودش را داشــته باشــد؛ ولــی بــا تمــام این هــا، بهــار ایــن شــهر بــا وجــود گل هــای کاغــذی رنگارنــگ و دریــای آرام و خیابان هــای گل کاری شــده، چیــز دیگــری اســت.

کوش آداســی فــرودگاه نــدارد، ولــی رفتــن بــه آن جــا از طریــق فــرودگاه ازمیــر، کــه در هشــتادکیلومتری شــهر واقــع شــده، امکان پذیــر اســت. بــرای رفتــن بــه مرکــز شــهر، هــم تاکســی و هــم اتوبــوس ، مینی بــوس وجود دارد. کرایــه ی تاکســی ها را کیلومترشــمار محاسبه می شود و اگــر نمی خواهید زیاد هزینه کنیــد، هزینــه ی اتوبــوس و مینی بــوس بیــن پنــج تــا ده لیــر بیشــتر نیســت، هرچنــد پیمــودن مســیر کمــی بیشــتر از تاکســی ها، تقریبا یــک ســاعت زمان می برد. بــرای رفــت و آمــد داخــل شــهر هــم ، اتوبوس هــا در تمــام خیابان هــای اصلــی شــهر، ایســتگاه دارنــد و مرکــز اصلی شــان، میــدان ســوکه در مرکــز شــهر اســت.

کوش آداســی، بــه ســواحل شــنی و صخره ایــش معــروف اســت. یکــی از پرطرفدارتریــن ســواحل عمومــی، ســاحل شــنی کادینــلار دنیــزی در قســمت جنوبــی شــهر اســت کــه بــرای انــواع ورزش هــای آبــی مثــل شــنا، غواصــی و اســکی روی آب مناســب اســت. در کوش آداســی دو اســکله ، مخصــوص کشــتی ها و قایق هــای کوچــک هســت کــه بهترینشــان، اســکله ای اســت در ابتــدای بلــوار کــه بــه مــوازات ســاحل کشــیده شــده است. از ایــن اســکله می توانیــد بــرای تــور کشــتی ثبت نــام کنیــد. تورکشــتی، یــک گشــت چنــد ســاعته بــا کشــتی های کوچــک دو طبقــه در آب هــای گــرم اژه اســت کــه یکــی دوبــاری هــم در ســواحل مختلــف توقــف می کنــد و می شــود تــوی دریــا شــیرجه زد و پذیرایــی کامــل ناهــار را هــم شــامل می شــود. تمــام انرژی تــان را بــرای دریــا نگذاریــد؛ آدالنــد، پــارک آبــی کوش آداســی یکــی از بزرگ تریــن پارک هــای آبــی اروپاســت و دنیایــی از بازی هــای آبــی را در خــودش دارد. جزیــره ی کبوتــر هــم جزیــره ی کوچکــی اســت کــه بــا یــک جــاده ی باریــک بــه شــهر وصــل می شــود؛ در فصــل مهاجــرت پرنــدگان، خانــه ی پرنده هــا می شــود و یک جورهایــی ســمبل کوش آداســی اســت؛ ســاحلی دنــج و خلــوت دارد و بــرای آدم هایــی کــه دنبــال آرامــش هســتند و می خواهنــد دور از هیجــان باشــند، جــای زیبایــی اســت.

کاروانســرای اوکــوز محمدپاشــا، نزدیکــی بلــوار آتاتــورک و اســکله اســت؛ کاروانســرایی اســت متعلــق بــه قــرن ١٧و ســاختمانی شــبیه بــه قلعــه دارد. برنامــه ی شــب ترکیــه بــا آوازهــای محلــی ترکــی هــر شــب در همیــن کاروانســرا برپاســت. از کنــار کاروانســرا، خیابــان باربــاروس هایرتیــن را کــه مســتقیم برویــد، بــه بــازار قدیمــی کوش آداســی می رســید کــه بافــت ســنتی خــودش را حفــظ کــرده، کوچه هایــش ســنگ فرش اســت و ماشــین اجــازه ی ورود نــدارد.

در مرکــز شــهر بهتــر اســت نگــران خــورد و خــوراک نباشــید، بهتریــن رســتوران ها نزدیکــ بــازار هســتند. غذاهــای دریایــی و کباب هــای ترکــی طرفدارهــای بیشــتری دارنــد. در کل بهتــر اســت جایــی غــذا بخوریــد کــه ترک هــای بیشــتری می بینیــد، نــه توریســت های بیشــتری؛ بــه هــر حــال هــر شخصی مکان های درســت و حســابی شــهر خــودش را بهتــر از غریبه هــا می شناســد.

یکــی از جاهایــی کــه هــر ســال مســافران زیــادی را بــه کوش آداســی می کشــاند، تــور افه ســوس اســت. افه ســوس، بازمانده هــای شــهری اســت چندیــن هــزار ســاله از امپراطــوری رم شــرقی کــه بیــن ازمیــر و کوش آداســی قــرار گرفتــه و رفتــن بــه آن از هــر دو شــهر ممکــن اســت. تــور از صبــح تــا بعدازظهــر طــول می کشــد و ناهــار را هــم در یکــی از رســتوران های محلــی صــرف می کننــد. قبــل از رســیدن بــه افه ســوس، خانــه ای قدیمــی وجــود دارد کــه حضــرت مریــم ده ســال آخــر عمرشــان را آنجا گذرانده انــد و امــروز تبدیــل بــه زیارتــگاه شــده اســت، می توانیــد روی دیوارهــای بیــرون خانــه، شــمع روشــن کنیــد یــا از چشــمه ی آرزوهــا بنوشــید و آرزو کنیــد. بعــد از آن شــهر زیبــای افه ســوس اســت بــا ســتون های ســنگی بــزرگ، میــدان نبــرد گلادیاتورهــا و بقایایــی از آمفی تئاتــر و دروازه هــای شــهر. کوه هــای شــمال افه ســوس، جایــی اســت کــه می گوینــد اصحــاب کهــف تــوی غــاری در دامنــه ی کــوه نزدیــک بــه دویســت ســال خوابیــده بودنــد. ایــن همــه چشــم انداز منحصر بــه فــرد، ایــن همــه داســتان و هیجــان، در بنــدری کوچــک اتفــاق می افتــد.

از خصوصیــات کــوش آداســی ایــن اســت کــه هــوای آن کامــلا مدیترانــه ای اســت بــا تابســتان هــای گــرم و زمســتان هــای نســبتا ســرد. توریســت هــا تقریبــا در تمــام طــول ســال بــه ایــن شــهر ســفر مــی کننــد و از ســواحل بــی نظیــر آن لــذت مــی برند.امــا بهتریــن زمــان بــرای ســفر بــه ایــن ســاحل زیبــا اواخــر بهــار تــا اواخــر تابســتان مــی باشــد. بــه شــما پیشــنهاد مــی کنیــم در ســفر به ترکیــه حتمــا بــه جزیــره کــوش آداســی کــه بســیار دیدنــی ســت، برویــد و از دیدنــی هــای ایــن شــهر لــذت ببریــد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *